مقالات و پایان نامه ها

b (2566)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشکده فني – مهندسي “M.Sc.”پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي شيمي – مهندسي فرآيند عنوان : شبيه‌سازي ديناميکي واحد احيا کاستيک و بهينه‌سازي پارامترهاي عملياتي پالايشگاه سوم مجتمع گاز ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2565)

دانشکده فني پاياننامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در مهندسي شيمي گرايش پيشرفته عنوان استخراج نقطهي ابري اورانيم و اندازهگيري آن در نمونههاي آبي به ويژه آب دريا اساتيد راهنما دکتر محمد علي صالحي- دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2564)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک عنوان بررسي رابطه رهبري تحولآفرين با رفتار شهروندي کارکنان اداره بيمه ايران مطالعه موردي اداره بيمه ايران ادامه مطلب…

By 92, ago