دانشگاه آزاد اسلامي
واحدعلوم و تحقيقات هرمزگان
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري
موضوع:
بررسي تاثير وابستگي گروهي بر روي تصميم گيري پرداخت سودسهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
استاد راهنما:
دكتر محمدحسين رنجبر
استاد مشاور:
دكتر بيژن عابديني
نگارنده:
كبري معصومي پور
سال تحصيلي 1393-1392
سپاسگذاري
باسپاس از استاد محترم جناب آقاي دکتر رنجبر که در تمامي مراحل پاياننامه مرا ياري نمودند. همچنين تشکراز جناب آقاي دکتر عابديني،که با راهنماييهاي خود باعث غنيشدن پاياننامه گرديدند.
تقديم به :
پدرو مادر عزيز و فداکارم :
که نيمي از وجودشان ايثار و گذشت کامل و نيمي ديگر عشق و محبت است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول : كليات تحقيق 2
1-1 ) مقدمه 3
1-2) تعريف موضوع و بيان مساله 4
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4) اهداف تحقيق 6
1-5) سؤالات تحقيق 6
1-6) فرضيه هاي تحقيق 6
1-7) تعريف اصطلاحات و واژه ها 7
فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1 ) مقدمه 10
2-2 ) سود حسابداري 11
2-3 ) روشهاي پرداخت سود سهام 11
2-3-1 ) سود سهام نقدي 12
2-3-2) سود سهمي 13
2-3-3 ) سود سهام به صورت دارائي 14
2-3-4 ) سود سهام به صورت اوراق قرضه 14
عنوان صفحه
2-5)خط مشي هاي تقسيم سود 15
2-5-1) سياست هاي تقسيم سود منظم 15
2-5-1-1 ) روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم 17
2-5-1-2 ) روش مبلغي ثابت 17
2-5-1-3 ) روش حجم ريال ثابت + متغير ( فوق العاده ) 20
2-5-1-4) روش پرداخت در صدي از ارزش بازار 21
2-5-1-5) روش در صدي از قيمت اسمي 22
2-5-2)سياست تقسيم سود نامنظم 22
2-5-3 ) سياست تقسيم سود باقيمانده 22
2-5-3-1)سياست تقسيم سود مطلقأ باقيمانده 23
2-5-3-2) سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده 23
2-5-3-3) سياست تقسيم سود باقيمانده يکنواخت 24
2-6) عوامل تعيين کننده تقسيم سود 25
2-6-1) عوامل ويا محدوديت هاي قانوني 25
2-6-1-1) محدوديت هايي مربوط به سرمايه 26
2-6-1-2) سود خالص 26
2-6-1-3) مشکل نقدينگي 26
2-6-1-4) افزايش بي رويه سود انباشته 27
2-6-2) تئوري انتظارات 28
2-6-3) مروري برتئوريهاي موجود در رابطه با اثرات سياستهاي تقسيم سود بر روي قيمت سهام 28
عنوان صفحه
2-7-1 ) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود 30
2-7-2 ) نظريات مربوط بودن تقسيم سود 33
2-7-2-1) مدل پرنده در دست 33
2-7-2-2) تئوري اولويت ماليات 33
2-8) گروه تجاري 34
1-8-2) واحد تجاري‌ وابسته 34
2-8-1-1روشهاي‌ حسابداري‌ گروه تجاري وابسته 36
2-8-2معاملات‌ درون‌ گروهي‌قیمت: تومان


پاسخ دهید