17. تعیین میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
18. تعیین میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس نوع بیماری ریوی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
19. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس دهه ی سن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
20. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس جنسیت در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
21. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس پروفایل انعقادی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
22. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس ریت تنفس قبل بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
23. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس نیاز بیمار به اینتوباسیون در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
24. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس مدت زمان بستری در ICU در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
25. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
26. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
27. تعیین تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس نوع بیماری ریوی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی
اهداف کاربردی طرح
هدف کاربردی این مطالعه عبارت است از تعیین نقش بیوپسی باز ریه در تشخیص بیماری های ریوی مزمن اطفال و نیز تعیین میزان عوارض و مرگ و میر ناشی از این پروسیجر و مقایسه آن با نتایج مطالعات انجام شده در مراکز دیگر.
فرضیات یا سؤالات پژوهش
1. عوارض بیوپسی بر اساس دهه ی سن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
2. عوارض بیوپسی بر اساس جنسیت در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
3. عوارض بیوپسی بر اساس پروفایل انعقادی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
4. عوارض بیوپسی بر اساس ریت تنفس قبل بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
5. عوارض بیوپسی بر اساس نیاز بیمار به اینتوباسیون در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
6. عوارض بیوپسی بر اساس مدت زمان بستری در ICU در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
7. عوارض بیوپسی بر اساس تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
8. عوارض بیوپسی بر اساس CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
9. عوارض بیوپسی بر اساس نوع بیماری ریوی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
10. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس دهه ی سن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
11. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس جنسیت در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
12. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس پروفایل انعقادی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
13. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس ریت تنفس قبل بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
14. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس نیاز بیمار به اینتوباسیون در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
15. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس مدت زمان بستری در ICU در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

16. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
17. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
18. میزان مورتالیتی پس از بیوپسی بر اساس نوع بیماری ریوی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چقدر است؟
19. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس دهه ی سن در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
20. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس جنسیت در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
21. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس پروفایل انعقادی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟

22. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس ریت تنفس قبل بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
23. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس نیاز بیمار به اینتوباسیون در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
24. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس مدت زمان بستری در ICU در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
25. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
26. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
27. تشخیص بیماری پس از بیوپسی بر اساس نوع بیماری ریوی در کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی چیست؟
بررسی متون
1. در مطالعه ای که در سال 2013 در انگلستان به صورت گذشته نگر توسط Greenhalgh و همکارانش (33) جهت بررسی نقش بیوپسی ریه در روند تشخیصی و درمانی کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی بر روی 33 کودک شامل 12 پسر و 21 دختر با میانگین سنی 5 سال و 5 ماهه که طی سال های 1998 تا 2011 طی روند بیماری تحت بیوپسی ریه قرار گرفتند صورت گرفت که در نهایت مشخص شد 17 بیمار به دنبال بیوپسی نیاز به ونتیلاسیون در بخش ICU پیدا کردند (به طور میانگین 2 روز) و میزان عوارض بیوپسی 30 درصد (10 بیمار از 33 بیمار) گزارش شد که عوارض بیوپسی های انجام شده شامل 7 پنوموتوراکس ساده، 1 تنشن پنوموتوراکس و 1 پنومونی بود (1 کودک بیش از یک عارضه پیدا کرد). مورتالیتی انجام بیوپسی 12 درصد (4 بیمار از 33 بیمار) بود و همچنین 3 بیمار (9 درصد) تا 28 روز پس از انجام بیوپسی فوت کردند. 79 درصد بیوپسی ها (26 بیوپسی) منجر به تشخیص قطعی بیماری بر اساس یافته های بافت شناسی شد. و در 16 بیمار (48 درصد بیماران) به دنبال بیوپسی برنامه ی تشخیصی و درمانی بیماران تغییر یافت، که در نهایت در این مطالعه نتیجه گیری شد بیوپسی ریه نقش مهمی در برخورد با کودکان مبتلا به بیماری های ریوی مزمن دارد هر چند که عوارض قابل ملاحظه ای دارد.
2. در مطالعه ای که در سال 1993 توسط Bensard و همکارانش (34) در امریکا جهت بررسی مقایسه ای بین بیوپسی ریه از طریق ویدئو توراکوسکوپیک و بیوپسی باز ریه در بیماران مبتلا به بیماری اینترستیشیال ریوی بر روی 43 بیمار صورت گرفت که نتیجتا مشخص شد حجم نمونه ی بافتی که از بیوپسی از طریق ویدئو توراکوسکوپیک در مقایسه با بیوپسی باز ریه به دست می آید برابر است و قدرت تشخیصی برابری را فراهم می کند، از طرفی میزان عوارض و زمان عمل در هر دو روش تقریبا یکسان است و بیوپسی از طریق ویدئو توراکوسکوپیک زمان بستری در بیمارستان را نسبت به روش بیوپسی باز ریه کاهش می دهد که در نهایت نتیجه گیری شد بیوپسی از طریق ویدئو توراکوسکوپیک روشی ایمن و موثر به عنوان جایگزین روش بیوپسی باز ریه در بیماران مبتلا به بیماری اینترستیشیال ریوی می باشد.
3. در مطالعه ای که در سال 1997 توسط Neuhaus و همکارانش (35) به صورت گذشته نگر از ژانویه 1990 تا ماه مه 1995 بر روی تمامی بیمارانی که تحت بیوپسی باز ریه قرار گرفته بودند انجام شد، تعداد کل 127 بیوپسی به عمل آمد. اندیکاسیون های بیوپسی عبارت بودند از بیماری منتشر، انفیلتراتیو یا مولتی ندولر. چهل و دو بیمار قبلاً تحت بیوپسی غیرتشخیصی از طریق برونش قرار گرفته بودند. در 121 مورد، تشخیص بافت شناختی به دست آمد. مورتالیته درون بیمارستانی پس از عمل 4.7% (6 بیمار) بود. سه بیمار از چهار بیمار که در زمان بیوپسی تحت ونیتلاسیون قرار گرفتند، فوت نمودند. سی و سه بیمار (28.3 درصد)، از یک یا تعداد بیشتری حادثه موربید رنج بردند. بیمارانی که عملکرد ریوی پایین تری داشتند، خطر عارضه بیشتری داشتند. ارتباط معنی داری بین خطر عوارض جانبی و سن، جنس یا استفاده از مکان های بیوپسی متعدد وجود نداشت. تشخیص احتمالی در 71 بیمار (55.9%) قبل از بیوپسی گذاشته شد و در 43.6 درصد موارد درستی آن تأیید شد. محققان نتیجه گرفتند که بیوپسی باز ریه در افراد با بیماری ریوی منتشر، ابزار تشخیصی دقیقی است و با موربیدیته و مورتالیته قابل قبولی همراه است.
4. در مطالعه ای که در سال 1997 توسط Davies و همکارانش (36) با هدف ارزیابی دقت بیوپسی باز در مورد کودکانی که مبتلا به نارسایی تنفسی حاد هستند انجام دادند و با مورتالیته و موربیدیته بیمارانی که نارسایی تنفسی حاد نداشتند مقایسه نمودند. چهل و دو بیمار (با میانگین سنی 6.6 سال) تحت 47 بیوپسی باز ریه برای انفیلتراسیون های ریوی منتشر تشخیص داده نشده بین سال ها 1984 تا 1994 قرار گرفتند. بیست و شش بیمار (55%) در فاز نارسایی حاد تنفسی بودند. پانزده بیمار انتوبه شدند و تحت حمایت ونتیلاتوری قبل از بیوپسی ریه باز قرار گرفتند. بروز کلی عوارض جدی همراه بیوپسی باز ریه در بیماران با نارسایی حاد تنفسی 51% بود که در 17 بیمار، حداقل یک عارضه ماژور به وجود آمد، در حالی که در گروه غیرمبتلا به نارسایی حاد تنفسی این تعداد برابر 3 (14%) بود. عوارض هوای پلور (62 درصد کل) فقط در بیماران مبتلا به ARF رخ داد: پنوموتوراکس و/یا نشت هوای طولانی مدت در 10 مورد بعد از بیوپسی باز ریه رخ داد؛ 9 بیمار از این افراد فوت کردند. هفت بیمار مبتلا به پنوموتوراکسی شدند که خروج لوله قفسه سینه را پیچیده نموده و منجر به تعبیه مجدد لوله قفسه سینه شد. تمامی بیماران مبتلا به ARF نیازمند حمایت ونتیلاتوری طولانی مدت پس از پروسیجر بیوپسی باز ریه بودند، در حالی که 90% بیماران بدون ARF در 24 ساعت اول قابل اکستوبه کردن بودند. در کل، 10 بیمار (24%) پس از بیوپسی باز ریه فوت کردند. تمامی موارد فوت در بیمارانی رخ داد که به ARF مبتلا بودند. نارسایی حاد تنفسی قبل از عمل و وجود عوارض پس از عمل با کاهش قابل توجه بقا همراه بودند. میزان تشخیص بر اساس یافته های بافت شناختی 64 درصد گزارش شد. محققان از این مطالعه نتیجه گرفتند که موربیدیته و مورتالیته کودکان مبتلا به ARF که تحت بیوپسی باز ریه قرار می گیرند به طور قابل توجهی با کودکان بدون ARF متفاوت است.
5. در مطالعه ای که در سال 1998 توسط Steinberg و همکارانش (37) جهت بررسی نقش بیوپسی ریه در کودکان مبتلا به نقص ایمنی و/یا بیماری ریوی مزمن انجام دادند، 26 بیمار با میانگین سنی 5.6 سال تحت 41 بیوپسی باز در بین سال های 1991 و 1995 قرار گرفتند. هفده بیمار (65%) مبتلا به نقص ایمنی (شامل 13 مورد همراه بدخیمی) و 9 بیمار مبتلا به بیمارای های ریوی دیگر بودند. بیوپسی در 25 بیمار (96%) تشخیصی بود و ارتباط بالینی-آسیب شناختی کامل در 11 بیمار (42%) وجود داشت. اتیولوژی عفونی اختصاصی در 9 بیمار تشخیص داده شد که همگی نقص ایمنی داشتند. تغییرات درمانی بر پایه نتایج حاصل از بیوپسی از 18 بیمار (69%) تغییر داده شد. دو بیمار عوارض پس از عمل (نشت پلورال طولانی مدت) داشتند. محققان نتیجه گرفتند که بیوپسی باز از ریه، پروسیجر تشخیصی بی خطری حتی در کودکان با حال عمومی وخیم است و در صورتی که روش های معمول در تعیین تشخیص قطعی شکست می خورند، بدون درنگ مورد استفاده قرار گیرند تا درمان را هدایت بخشند.
6. در مطالعه ای که در سال 1999 توسط Coren و همکارانش (38) در انگلستان به صورت گذشته نگر و جهت بررسی نقش بیوپسی ریه در کودکان مبتلا به بیماری های اینترستیشیال در بین سال های 1991 تا 1998 صورت گرفت، 27 بیمار زیر 18 سال تحت بیوپسی باز ریه قرار گرفتند. سه بیمار به عوارض مرتبط با بیوپسی دچار شدند که نیازمند مداخله بود. تشخیص روشن بافت شناختی در 25 بیمار به دست آمد که در 15 بیمار منجر به تغییر در درمان شد. شایع ترین الگوی بافت شناختی پنومونیت بینابینی غیراختصاصی بود که به طور کلی پروگنوز مناسبی داشته و برونشیولیت فولیکولار/ پنومونیت بینابینی لنفوسیتی که پروگنوز وابسته به بیماری عمومی زمینه ای است. نتایج یافته های حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که بیوپسی باز ریوی نقش عمده ای در درمان بیماری ریوی بینابینی منتشر در کودکان بازی می کند و با توجه به بازده تشخیصی و بی خطری آن، بهترین روش بیوپسی انتخابی باقی می ماند.
7. در مطالعه ای که در سال 2003 توسط Chan و همکارانش (39)، بیوپسی باز ریه در 12 کودک مبتلا به بیماری ریوی پارانشیمی منتشر انجام شد. تشخیص هیستوپاتولوژیک قطعی در همه پروسیجرها صورت پذیرفت، ولی فقط در 10 بیمار (83%) انتخاب درمانی را تعیین کرد. سه کودک (25%) به علت نارسایی تنفسی قبل از پروسیجر تحت ونتیلاسیون قرار گرفتند. در سه بیمار (25%)، پنوموتوراکس پس از عمل رخ داد که با استفاده از لوله قفسه صدری به طور کامل برطرف شد. هیچ مرگ و میری که مستقیماً با بیوپسی ریه در ارتباط باشد، رخ نداد. نویسندگان چنین نتیجه گرفتند که بیوپسی باز ریه در تعیین تشخیص دقیق در کودکانی که مبتلا به بیماری ریوی پارانشیمی منتشر هستند و تعیین درمان در اغلب موارد سودمند است. این روش به خوبی تحمل شده و عوارض کمی دارد.
8. در مطالعه ای که در سال 2008 توسط Glüer و همکارانش (40) جهت بررسی نقش بیوپسی ریه توراکوسکوپیک در کودکان مبتلا به بیماری های منتشر پارانشیمال ریوی بر روی 21 بیمار با میانگین سنی 3 سال و 8 ماهه انجام گرفت که نتیجتا مشخص شد استفاده از روش بیوپسی ریه توراکوسکوپیک کم خطر و موثر می باشد که قدرت تشخیصی بالا و میزان موربیدیتی پایینی دارد و بیماران از عوارض توراکوتومی در امان می مانند.
9. در سال 1983، Imoke و همکاران (41) در مطالعه ای ارزش تشخیصی بیوپسی باز ریه در بیماران مبتلا به نقص ایمنی را که در بین سال های 1974 تا 1982 انجام شده بود، مورد ارزیابی قرار دادند. بیوپسی باز ریه در 17 مورد از 34 بیمار منجر به تغییر درمان آنتی میکروپی شد. این محققان چنین پیشنهاد کردند که درمان تری متوپریم-سولفامتوکسازول برای تمامی بیماران مبتلا به نقص ایمنی با پنومونیت شروع شود، و در مواردی که این رژیم درمانی شکست می خورد، از بیوپسی باز ریه استفاده شود.
10. Jaklitsch و همکاران (42) در سال 2001، نتایج مطالعه ای را گزارش کردند که در بین سال های 1976 تا 1996 انجام شده بود. در این مطالعه گذشته نگر، 64 بیوپسی باز بر روی 58 بیمار صورت پذیرفته بود. بیوپسی باز برای درجه بندی واسکولوپاتی در 8 مورد (12%) با هیپرتانسیون ریوی و 10 مورد (16 درصد) با ترکیب هیپرتانسیون ریوی و بیماری پارانشیمی ریوی انجام گردید. چهل و شش بیوپسی (72%) برای تشخیص بیماری پارانشیمی صورت گرفته بود. تشخیص قطعی به طور قابل توجهی با بیماران غیر مبتلا به نقص ایمنی همراهی داشت. اگرچه فقط یک مرگ مرتبط با بیوپسی باز ریه گزارش شد، این پروسیجر با مورتالیته درون بیمارستانی 30 درصدی و میزان موربیدیته 11 درصدی همراه بود. از کل 19 مرگ، یک بیمار به علت پروسیجر و 13 مورد به علت بیماری شان فوت کردند، و در 5 بیمار حمایت تنفسی قطع شد. مرگ با وابستگی به ونتیلاتور قبل از عمل همراهی داشت. بیوپسی باز ریوی به طور شایعی اقدامات تشخیصی را تغییر داد (98%). فایده بیوپسی باز در کودکان با نقص ایمنی کمتر است.
11. در مطالعه ای که Rothenberg و همکاران (23) در سال 1996 انجام دادند، تکنیک توراکوسکوپیک برای بیوپسی ریه در 36 بیمار مورد استفاده قرار گرفت. بیوپسی برای بیماری بینابینی ریه در 27 مورد، ضایعه متاستاتیک احتمالی در 5 مورد، و ضایعه حفره ای در 4 مورد انجام شد. تشخیص بافت شناختی در 35 مورد از 36 مورد داده شد و در 30 مورد درمان مستقیماً تحت تأثیر نتایج بیوپسی قرار گرفت. هیچ عارضه پس از عملی گزارش نشد و میانگین بستری در بیمارستان برای بیمارانی که صبح روز جراحی بستری شده بودند کمتر از 2 روز بود. محققان چنین نتیجه گرفتند که برداشت محدود بافتی با بیوپسی توراکوسکوپیک روشی بی خطر و مؤثر در تشخیص و درمان بیماری های پارانشیمی ریه است.
مواد و روش ها
جدول متغیر ها
ردیفعنوان متغیرنوع متغیرکمیکیفیتعریف علمی – عملینحوه اندازه گیریمقیاسمستقلوابستهپیوستهگسستهاسمیرتبه‏ای1 سن بیمار**میزان سن اززمان تولدبر اساس اطلاعات موجود در پروندهسال2 جنس بیمار**مرد یا زن بودن بیماربر اساس اطلاعات موجود در پروندهزن یا مرد3 پروفایل انعقادی**شاملPT، PTT، INR سرمی بیماران بر اساس اطلاعات موجود در پروندهعدد4 ریت تنفس قبل بیوپسی**میزان ریت تنفس بیمار در زمان پذیرش قبل از انجام بیوپسیبر اساس اطلاعات موجود در پروندهعدد5 نیاز بیمار به اینتوباسیون**مدت زمان تعبیه اینتوباسیون جهت تنفس
بیمار پس از انجام بیوپسیبر اساس اطلاعات موجود در پروندهروز6 زمان بستری در ICU**روزهایی که بیمار در ICU بستری بودهبر اساس اطلاعات موجود در پروندهعدد7 تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی**تشخیص احتمالی مطرح شده برای بیمار
قبل از انجام بیوپسی با توجه به بالین بیماربر اساس اطلاعات موجود در پروندهنام بیماری8 تشخیص بیماری پس از
بیوپسی**تشخیص قطعی بیمار بعد از انجام بیوپسی با توجه به پاتولوژیبر اساس اطلاعات موجود در پروندهنام بیماری9 عوارض بیوپسی**عوارض ایجاد شده به دنبال انجام بیوپسیبر اساس اطلاعات موجود در پروندهپنوموتوراکس، پنومونی و…10 مورتالیتی پس از بیوپسی**زمان مرگ پس از انجام بیوپسی در بیمارانبر اساس اطلاعات موجود در پروندهروز11 CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی**یافته های غیر طبیعی مشاهده شده در گرافی ساده قفسه صدریبر اساس اطلاعات موجود در پروندهبلی / خیر12 نوع بیماری ریوی**الگوی بیماری ریوی بیماران بر اساس تست عملکرد ریویبر اساس اطلاعات موجود در پروندهانسدادی/ تحدیدی
نوع مطالعه
بررسی مقطعی، گذشته نگر
جامعه مورد مطالعه
کودکان مبتلا به بیماری های پارانشیمی ریه که به درخواست متخصصین ریه تحت بیوپسی باز ریه در مرکز طبی اطفال قرار گرفته اند
معیارهای ورود به مطالعه
– سن کمتر از 16 سال
– ابتلا به بیماری پارانشیمی ریه
معیارهای خروج از مطالعه
– ابتلا به بیماری زمینه ای ریوی
– عدم تشخیص قطعی بیماری
حجم نمونه
برای محاسبه حجم نمونه برای مطالعه «بررسی نقش بیوپسی ریه در بیماری های مزمن ریوی اطفال در بخش جراحی مرکز طبی کودکان از سال 93 تا 95 » در صورتیکه میزان تشخیص قطعی به دنبال انجام بیوپسی را 79 درصد در نظر بگیریم و تا 10 درصد اختلاف را مناسب در نظر بگیریم با ضریب خطای 5 درصد طبق فرمول زیر، حجم نمونه 64 بیمار محاسبه شد (بر اساس مطالعه (33)).
مکان و زمان انجام مطالعه
این مطالعه در مرکز طبی اطفال تهران (قطب علمی اطفال کشور) و در سال 1393 و 1394 انجام شده است.
روش جمع آوری داده ها
برای انجام این مطالعه از برگه های جمع آوری داده ها که قبلا توسط محققین طراحی شده جهت جمع آوری و ثبت داده ها استفاده گردید. اطلاعات بر اساس ویزیت بیماران در درمانگاه و پرونده ی درمانگاه و سپس یافته های حاصله پس از بیوپسی بیماران جمع آوری شد و ثبت اطلاعات لازم در برگه ها توسط دانشجو انجام پذیرفت و در نهایت تمامی داده ها وارد نرم افزار آماری گردید.
روش اجرای طرح
این مطالعه به صورت مقطعی انجام شد و جمعیت مورد مطالعه کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی بودند که با درمان های مدیکال انجام شده بهبودی پیدا نکرده و تشخیص قطعی بیماری در آنان داده نشده و بین سال های 90 تا 94 توسط سرویس ریه درخواست بیوپسی ریه از گروه جراحی شده است. به دنبال آن بیماران مراجعه به درمانگاه و سپس بخش جراحی بیمارستان مرکز طبی داشته و کاندید بیوپسی باز ریه در اتاق عمل پس از آمادگی های لازم شده اند.
متغیر وابسته در این مطالعه شامل عوارض بیوپسی، مورتالیتی پس از بیوپسی و تشخیص بیماری پس از بیوپسی می باشند و متغیرهای مستقل شامل سن بیمار، جنس بیمار، پروفایل انعقادی، ریت تنفس قبل بیوپسی، نیاز بیمار به اینتوباسیون، مدت زمان بستری در ICU، تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی، CXR غیر طبیعی قبل از بیوپسی و نوع بیماری ریوی می باشند.
در این مطالعه نمونه گیری به روش آسان از بین تمامی بیماران مراجعه کننده صورت گرفت. معیار ورود بیماران به مطالعه نیز شامل تمام کودکان مبتلا به بیماری های مزمن ریوی بود که تشخیص قطعی بیماری در آنان داده نشده و در محدوده ی سنی 2 ماه تا 16 سال اعم از پسر و دختر بودند. همچنین بیمارانی که مبتلا به بیماری زمینه ای بودند از مطالعه خارج شدند.
در اتاق عمل پس از پرب و اقدامات اولیه بیماران تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته و در شرایط استریل، بیوپسی باز ریه از پارانشیم ریه گرفته شد و نمونه ی حاصله برای پاتولوژیست ارسال شد و بیمار پس از انجام بیوپسی در صورت نبود علائم خطر از بیمارستان ترخیص شد و با جواب پاتولوژی به صورت سرپایی به درمانگاه جراحی و همچنین درمانگاه ریه مراجعه داشت. طی مراجعات مکرر و پیگیری های دوره ای بیمار، اطلاعات هر بیمار شامل اطلاعات دموگرافیک بیمار، اطلاعات مربوط به بیماری، نتایج آزمایشات درخواستی برای بیمار، درمان های صورت گرفته برای بیمار، گزارش پاتولوژی، عوارض بیوپسی ریه که طی بررسی های دوره ای در بیماران مشخص شده و در پرونده ی درمانگاه بیماران وجود دارد و سایر اطلاعات لازم طبق برگه ی جمع آوری داده ها در برگه های ثبت اطلاعات که برای انجام این طرح طراحی می شود، وارد گردید. در پایان اطلاعات گرد آوری شده وارد نرم افزار آماری SPSS v.20 شده و مورد آنالیز قرار گرفت. میزان مواردی که پس از انجام بیوپسی به تشخیص قطعی در بیماران منجر شد به درصد محاسبه گردید. بدیهی است که انجام بیوپسی ریه به روش تراکوسکوپیک با عوارض کمتری همراه است ولی با توجه به امکانات موجود انجام بیوپسی ریه به روش مینی تراکوتومی (باز) در این مطالعه صورت گرفت.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای انجام آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 20 استفاده شد. برای بررسی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر بروز عوارض پس از بیوپسی مانند سن، جنس و… از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. همچنین رگرسیون خطی چند متغیره را نیز برای شناخت عواملی که موجب مورتالیتی پس از بیوپسی در کودکان مبتلا به بیماری مزمن ریوی می شود بکار بردیم. عوامل مورد بررسی می توانند سن بیمار، جنس بیمار، پروفایل انعقادی، ریت تنفس قبل بیوپسی، نیاز بیمار به اینتوباسیون، مدت زمان بستری در ICU، تشخیص احتمالی قبل از بیوپسی و… باشند.
ملاحظات اخلاقی
انجام بیوپسی باز از ریه جزئی از روند درمانی بیماران بوده و پس از توضیح کامل در مورد پروسیجر و اخذ رضایت آگاهانه کتبی از والدین بیماران تحت این عمل قرار گرفتند. عوارض و احتمال مرگ و میر به والدین بیماران توضیح داده شد. به آنان شرح داده شد که بیماران درصورت عدم تمایل به انجام بیوپسی باز ریه از سایر اقدامات تشخیصی و درمانی محروم نخواهند شد و بیماران قادر خواهند بود در هر زمان از مطالعه خارج گردند. مجوز های لازم جهت دسترسی به پرونده های بیماران از مراجع ذی صلاح در مرکز طبی اطفال اخذ گردید. نام بیماران محفوظ مانده و محتویات پرسشنامه تکمیل شده محرمانه باقی ماند. هزینه ی اضافی به بیماران تحمیل نشد. مداخله ی اضافی که نیازمند بررسی در کمیته ی اخلاق باشد نیز صورت نپذیرفت و کلیه مراحل تشخیص و درمان بیمار طبق روال روتین بود.
یافته ها
تعداد 64 کودک مبتلا به بیماری های ریوی که نیازمند بیوپسی ریه بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران شامل گستره سنی از 4 روز تا 14 سال و میانگین سنی 3.5 ت 4.0 سال می شدند. از نظر جنسیتی، 31 پسر (47.7%) با میانگین سنی 3.8 4.1 سال و 33 دختر (50.8%) با میانگین سنی 3.3 4.0 سال بیماران ما را تشکیل می دادند. تفاوت سنی قابل توجه آماری بین دو گروه جنسی وجود نداشت (p =0.91). جدول 1، ویژگی های دموگرافیک افراد مطالعه را نشان می دهد.
جدول 1. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعهویژگی دموگرافیکتعداد کل بیماران64پسر:دختر31 : 33میانگین سن (سال) م انحراف معیار3.5 3 4.0میانگین سن: پسر:دختر4.1 : 4.0
توزیع فراوانی گروه های سنی مختلف در جدول 2 و شکل 1 به نمایش در آمده است.
جدول 2. توزیع فراوانی گروه های سنی افراد مورد مطالعهفراوانیدرصددرصد تجمعیزیر 1 سال1929.729.71 تا 3 سال1421.951.63 تا 6 سال1726.678.1بالای 6 سال1421.9100.0جمع64100.0
شکل 1. نمودار میله ای توزیع فراوانی گروه های سنی مطالعه
در بین افراد مطالعه، 17 نفر (26.6%) تاکی پنیک نبودند، ولی 47 نفر (73.4%) سرعت تنفس بالایی داشتند. شکل 2، توزیع فراوانی بیماران را برحسب وجود تاکی پنه نشان می دهد.
شکل 2. نمودار میله ای توزیع فراوانی افراد مطالعه بر حسب تاکی پنه
از نظر پروفایل انعقادی، 8 نفر (12.5%)، INR مختل (بالای 1.5) داشتند و 10 نفر (15.6%)، PTT مختل (بالای 45 ثانیه) داشتند. شکل 3 و شکل 4 ، این آمار را به تصویر می کشند.
شکل 3. نمودار میله ای توزیع فراوانی وضعیت INR در بین افراد مطالعه
شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی وضعیت PTT در بین افراد مطالعه
همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود، عوارض ماژور (شامل پنوموتوراکس، هموتوراکس، پیوتوراکس و پلورال افیوژن) در نیمی از بیماران (32 نفر) پس از انجام بیوپسی ریه به روش باز رخ داد. در 22 نفر (34.4%) نیاز به انتوباسیون وجود داشت (شکل 5). بیست و چهار بیمار (37.5%) پس از انجام عمل جراحی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شدند (شکل 6). مرگ فقط در یک مورد رخ داد که پسری 3 ماهه با INR مختل و مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد بود. این بیمار پس از 3 روز بستری در ICU متعاقب عمل جراحی، فوت کرد.
جدول 3. توزیع فراوانی عوارض ماژور، نیاز به انتوباسیون، بستری در ICU و مرگ در افراد مطالعهوضعیتفراوانیدرصدعوارض ماژوربلی3250خیر3250نیاز به انتوباسیونبلی2234.4خیر4265.6بستری در ICUبلی2437.5خیر4062.5مرگبلی11.6خیر6398.4
شکل 5. نمودار میله ای توزیع فراوانی نیاز به انتوباسیون پس از عمل در افراد مطالعه
شکل 6. نمودار میله ای توزیع وضعیت بستری در ICU در افراد مطالعه
در جدول 4، توزیع فراوانی انواع عوارض ماژور رخ داده در افراد مطالعه آمده است. همانطور که مشاهده می شود، شایع ترین عارضه پیش آمده در بیماران ما، پنوموتوراکس و پلورال افیوژن بوده است که جمعاً بیش از 87 درصد عوارض ماژور را شامل می شوند. در شکل 7، این آمار در قالب نمودار میله ای به نمایش درآمده است.
جدول 4. توزیع فراوانی انواع عوارض ماژور در افراد مطالعهوضعیتفراوانیدرصدعوارض ماژورپنوموتوراکس1856.3هموتوراکس26.3پیوتوراکس26.3پلورال افیوژن1031.3جمع32100.0
شکل 7. نمودار میله ای توزیع فراوانی انواع عوارض ماژور در افراد مطالعه
جدول 5، توزیع فراوانی بروز عارضه ماژور بر حسب جنس بیماران را نشان می دهد. شیوع عارضه ماژور در پسران 41.9% و در دختران 57.8% بود. آزمون دقیق فیشر همراهی قابل ملاحظه آماری بین جنس و بروز عارضه ماژور را نشان نداد (p =0.317). این آمار در شکل 8 در قالب نمودار به نمایش در آمده است.
جدول 5. توزیع فراوانی بروز عارضه ماژور بر حسب جنس بیمارانبدون عارضهبا عارضههمراهی (p)پسرفراوانی18130.317درصد58.1%41.9%دخترفراوانی1419درصد42.4%57.6%
شکل 8. نمودار میله ای توزیع بروز عارضه ماژور بر حسب جنس بیماران
در جدول 6 و جدول 7، توزیع فراوانی بروز عوارض ماژور به ترتیب برحسب وضعیت PTT و INR آمده است. آزمون دقیق فیشر، همراهی آماری معنی داری بین وضعیت PTT و INR با بروز عوارض ماژور پس از بیوپسی باز ریه نشان نداد (به ترتیب p =0.634 و p=354). شکل 9 و شکل 10 این موضوع را به صورت نمودار نمایش می دهند.
جدول 6. توزیع فراوانی بروز عارضه ماژور بر حسب وضعیت PTTبدون عارضهبا عارضههمراهی (p)PTT نرمالفراوانی27270.634درصد50.0%50.0%PTT مختلفراوانی55درصد50.0%50.0%
جدول 7. توزیع فراوانی بروز عارضه ماژور بر حسب وضعیت INRبدون عارضهبا عارضههمراهی (p)INR نرمالفراوانی27290.354درصد48.2%51.8%INR مختلفراوانی53درصد62.5%37.5%
شکل 9. نمودار میله ای توزیع فراوانی عوارض ماژور بر حسب وضعیت PTT
شکل 10. نمودار میله ای توزیع فراوانی عوارض ماژور بر حسب وضعیت INR
در جدول 8، میانگین متغیرهای کمی مطالعه در دو گروه با عارضه و بدون عارضه ماژور آمده و با استفاده از آزمون آماری مستقل t مورد مقایسه قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می شود، میانگین متغیرهای سن، PTT، INR و RR بین دو گروه با عارضه و بدون عارضه ماژور تفاوت آماری قابل توجه ندارند (p values > 0.05). میانگین روزهای تحت انتوبه در افراد با عارضه ماژور برابر 2.0 2 1.2 روز و در افراد بدون عارضه ماژور برابر 0.6 0.3 روز بود. آزمون مستقل t، تفاوت معنی داری از این نظر بین دو گروه نشان داد (p =0.016). میانگین روزهای بستری در ICU به طور قابل ملاحظه ای در گروه با عارضه ماژور بالاتر از گروه بدون عارضه بود (3.4 2.4 روز در مقابل 0.9 0.3 روز، p =0.002).
جدول 8. میانگین متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه با عارضه و بدون عارضه ماژوروضعیتمیانگینانحراف معیارتفاوت
(p value)سنبدون عارضه4.18693.331240.761با عارضه3.91253.82553PTTبدون عارضه41.7810.1750.124با عارضه38.476.375INRبدون عارضه1.206.43180.199با عارضه1.094.2313RRبدون عارضه30.848.2190.974با عارضه30.917.132مدت انتوباسیون (روز)بدون عارضه.31.6930.016با عارضه1.252.016مدت بستری در ICU (روز)بدون عارضه.34.9020.002با عارضه2.413.406
ارتباط روزهای بستری در بخش مراقبت های ویژه با روزهای تحت انتوباسیون با استفاده از آزمون ارتباط پیرسون مورد سنجش قرار گرفت. ضریب ارتباط r پیرسون، 0.699 به دست آمد که از لحاظ آماری معنی دار بود (p<0.001) ( شکل 11).
شکل 11. نمودار scatter plot روزهای بستری در ICU و روزهای تحت انتوباسیون.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید